Leveringsvoorwaarden

Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden

Artikel 1: Toepasselijkheid

Als u een afspraak hebt gemaakt bij PodINe is er een behandelovereenkomst van toepassing. Onderstaande voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen cliënt en behandelaar, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen. Bij een vervolgafspraak bij een van onze behandelaren die betrekking hebben op een eerdere overeenkomst zijn deze bepalingen eveneens van toepassing. Op alle opdrachten/ overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing.

Mocht een bepaling van deze betalingsvoorwaarden niet van toepassing zijn of niet rechtsgeldig, dan blijven de overige bepalingen van kracht.

Artikel 2: De afspraak

Afspraken moeten uiterlijk 24 uur voor de afspraak van de behandeling verzet of geannuleerd worden. Bij niet annuleren en bij annuleringen binnen 24 uur voor de afspraak is de podotherapeut genoodzaakt de afspraak in rekening te brengen, tenzij u zich kunt beroepen op overmacht.

Te laat komen betekent – zeker in drukke tijden – een nieuwe afspraak maken. Als het werkschema dat toestaat, proberen wij u alsnog te helpen.

PodINe is niet aansprakelijk voor vermissing, verlies of beschadiging van uw bezittingen of voor enige andere door u geleden schade.

De patiënt en eventuele begeleiders dienen zich te allen tijde te houden aan de aanwijzingen die in de praktijk (schriftelijk of mondeling) worden gegeven.

Artikel 3: Behandeling

Uw podotherapeut verplicht zich tot het handelen naar beste kunnen. Podotherapeutische zolen zijn therapeutische hulpmiddelen, daarom is het niet mogelijk garantie op het effect van deze hulpmiddelen te geven. Aanpassingen van correctiezolen binnen twee maanden na aflevering (of tot de eerste controle afspraak) vallen binnen de service en brengen we daarom niet in rekening. Onvoldoende resultaat van de behandeling of therapeutische hulpmiddelen geeft in geen enkel geval recht op restitutie of vrijstelling van betaling.

Mondelinge toestemming na het onderzoek waarbij u akkoord gaat met het vervaardigen van therapeutische hulpmiddelen is geldend. Na het onderzoek start Podotherapie Huissen direct met de productie van de therapeutische hulpmiddelen. Bij annulering zullen de gemaakte kosten bij u in rekening worden gebracht.

Hoewel wij ons uiterste best doen om correcte en actuele informatie te verstrekken, kunnen we nooit 100% zeker zijn of dit ook daadwerkelijk zo is. U kunt dan ook geen rechten ontlenen aan door ons afgegeven informatie m.b.t. vergoedingen van zorgverzekeraars. We adviseren u dan ook om hiervoor altijd uw zorgverzekeraar te raadplegen.

Om de kwaliteit en de service te waarborgen zijn onze podotherapeuten lid van de Nederlandse Vereniging van Podotherapeuten (NVvP) en staan als kwaliteitsgeregistreerde ingeschreven bij het Kwaliteitsregister Paramedici. Alle pedicures waarmee PodINe samenwerkt zijn lid van ProVoet en staan ingeschreven bij het Kwaliteitsregister voor Pedicures (KRP).

Artikel 4: Betaling

De betalingsvoorwaarden zijn van toepassing op alle behandelingsafspraken tussen de podotherapeut en de patiënt.

De patiënt ontvangt een factuur voor de kosten van de behandeling, deze dient door de patiënt direct na de behandeling per pin te worden voldaan of binnen 14 dagen na de datum van de factuur. De patiënt is in dat geval zelf verantwoordelijk voor het declareren van de kosten bij de zorgverzekeraar. Waar mogelijk vindt de facturering via de zorgverzekeraar plaats. De patiënt blijft ten allen tijde verantwoordelijk voor de betaling van de volledige factuur aan de podotherapeut, ook als de zorgverzekeraar de declaratie niet (geheel) vergoed.

Indien een opdracht door cliënt wordt geannuleerd, bent u gehouden alle door PodINe aantoonbaar gemaakte kosten te vergoeden. Een opdracht tot vervaardiging van hulpmiddelen (zolen/ortheses etc.) kan binnen 1 werkdag na de bestelling kosteloos geannuleerd worden. Na deze periode is het productieproces al in gang gezet en dienen alle gemaakte kosten te worden vergoed.

De kosten van behandeling van een patiënt jonger dan 16 jaar zijn verschuldigd door de wettelijke vertegenwoordiger. Een patiënt van 16 of 17 jaar is zelf de kosten van de behandeling verschuldigd, tenzij de wettelijke vertegenwoordiger schriftelijk of mondeling heeft bevestigd de kosten te zullen voldoen.

Bij niet-betaling binnen 14 dagen na de factuurdatum kan de podotherapeut de patiënt een betalingsherinnering sturen. In dat geval is de podotherapeut zonder nadere ingebrekestelling gerechtigd incassomaatregelen te treffen dan wel door derden te laten uitvoeren. Alle gerechtelijke en buitenrechtelijke incassokosten verband houdende met de invordering van de gedeclareerde bedragen komen ten laste van de patiënt. De buitengerechtelijke incassokosten zijn vastgesteld op tenminste 15% van de hoofdsom  met een minimum van € 20,=.

Artikel 5: Persoonsgegevens

Bij het maken van de afspraak of bij de eerste behandeling leggen wij zo min mogelijke persoonlijke gegevens van u vast. U geeft door het maken van een afspraak toestemming om deze gegevens in ons systeem vast te leggen en deze te gebruiken ten behoeve van de facturering, communicatie met u en met andere behandelaars, waaronder uitdrukkelijk begrepen uw behandelend huisarts of pedicure.

Om de financiële kant goed te laten verlopen is het noodzakelijk om uw BSN te vermelden op de factuur. Bij medische correspondentie worden deze gegevens ook gebruikt, dit om identiteitsverwisseling te voorkomen.

De patiënt heeft het recht de vastgelegde persoonlijke gegevens ter inzage te vragen of te vragen alle gegevens uit onze systemen te verwijderen. In het laatste geval is het helaas niet meer mogelijk de behandeling voort te zetten.

Artikel 6: Klachten

Wanneer u een klacht heeft over uw podotherapeut, de behandeling of de therapie kunt u de klacht eerst te bespreken met uw podotherapeut. Komt u er in dit gesprek niet uit, dan kan de klacht verder behandeld worden door de klachtencommissie van de Nederlandse Vereniging van Podotherapeuten.

De betalingsverplichting wordt niet opgeschort door een klacht over de rekening of het opzeggen van de overeenkomst tussen u en uw zorgaanbieder.